O sprzedającym

LUXESHOP GSM S.C.

NIP 665-30-01-404 REGON 363866110

Adres siedziby : ul. Zakładowa 11 62-510 Konin

Kontakt

TELEFON
782830840
603717997
E-MAIL
biuro@luxeshop.pl
luxeshopgsm@gmail.com
GODZINY PRACY
poniedziałek10:00 - 18:00
wtorek10:00 - 18:00
środa10:00 - 18:00
czwartek10:00 - 18:00
piątek10:00 - 18:00
sobota10:00 - 18:00

Informacje o sprzedającym

Nasza firma posiada stabilną pozycję na rynku sprzedaży. Stały i dynamiczny rozwój i stałe poszukiwania najnowszych produktów od europejskich dystrybutorów daje nam możliwość zaoferowania naszym klientom coraz to nowszych produktów w NAJLEPSZYCH CENACH W POLSCE. Nadrzędnym celem i polityką naszej firmy jest zadowolenie klienta! 

Luxe Shop posiada swoje sklepy stacjonarne w których mogą państwo po uprzednim uzgodnieniu odebrać zakupione swoje produkty. Działamy od 2012 roku i choć już teraz dysponujemy ugruntowaną pozycją na rynku sprzedaży, nie przestajemy rozbudowywać swojej działaności. Specjalizujemy się w sprzedaży telefonów komórkowych, laptopów, oraz innych produktów najbadziej uznanych marek na rynku. 

Pozostałe informacje

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady na jakich Sprzedawca oferuje sprzedaż towarów na odległość, za pośrednictwem sklepu, prowadzonego na domenie luxeshopgsm.pl

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

4. Integralną częścią Regulaminu jest słownik definicji pojęć użytych w jego treści.

§ 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

§ 3. Zapytania o towary, procedury związane z ich zamawianiem mogą być kierowane na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 4. Zdjęcia obrazujące dany towar na stronie sklepu mogą zawierać nieznaczne różnice między kolorem towaru widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wyglądem towaru, spowodowane oświetleniem występującym w trakcie robienia zdjęcia towaru.

§ 5. W razie niedostępności zamówionych towarów, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji i przedstawić Kupującemu możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jeśli Kupujący nie będzie zainteresowany przedstawionymi propozycjami, ewentualne dokonane już przez niego płatności zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

§ 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są podane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w przypadku pełnej faktury vat, lub są ewidencjonowane jako towary z drugiej reki, odkupywane od osób fizycznych (faktura vat marża),  lecz nie obejmują kosztów ich wysyłki do Kupującego.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 8. 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem platformy sprzedaży na portalu luxeshopgsm.pl i mogą być składane w każdym czasie.

2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach roboczych. Termin realizacji zamówienia należy liczyć w dniach roboczych. Sobota nie jest dniem roboczym.

§ 9. 1. Zamówienie jest skutecznie złożone Sprzedawcy, jeśli Kupujący prawidłowo złożył zamówienie i przesłał je Sprzedawcy, tak by ten mógł się z nim zapoznać. Prawidłowo złożone zamówienie to takie, które zawiera dane osobowe Kupującego.

4. Umowę uważa się za zawartą w chwili prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego.

§ 10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych z załącznikami i formularzy.

§ 11. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 12. Konsument jest powiadamiany o informacjach o których mowa w art. 8 ustawy o prawach konsumenta wraz z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, który winien przeczytać i zaakceptować przed zawarciem umowy oraz wraz z zapoznaniem się z treścią oferty znajdującej się na stronie internetowej sklepu.

§ 13. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w dniu zaksięgowania zapłaty ceny wraz z wszystkimi ustalonymi dodatkowymi kosztami na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w razie wyboru opcji płatności za pobraniem - z chwilą dokonania zamówienia.

§ 14. 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej sklepu.

§ 15.  Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon, a na życzenie Kupującego - fakturę VAT lub fakturę VAT Marża w zależności od treści umieszczonej w opisie danej aukcji..

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

§ 16. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, który to adres musi znajdować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. Za uprzednim uzgodnieniem ze Sprzedawcą istnieje możliwość odbioru osobistego towaru we wskazanym punkcie sprzedaży lub w siedzibie Sprzedawcy, wskazanej w Regulaminie. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce siedziby Sprzedawcy.

§ 18. 1. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych, licząc od chwili wpływu zapłaty ceny wraz z wszystkimi ustalonymi dodatkowymi kosztami na rachunek bankowy Sprzedawcy, a w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem - od chwili dokonania w sposób prawidłowy zamówienia na stronie internetowej sklepu.

2. Termin wskazany w pkt 1 może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze innej opcji płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie całości należności za zamówiony towar na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym drugim przypadku, do czasu podanego jako termin dostawy należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

3. Jeśli dojdzie do opóźnienia w zakresie wysłania przesyłki z winy Sprzedawcy, powiadamia on o zaistniałej sytuacji oraz o możliwym terminie realizacji zamówienia Kupującego, a Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia i żądania zwrotu uiszczonej zapłaty.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane z winy przewoźnika odpowiedzialnego za dostarczenie towaru, a także za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej.

§ 19. Kupujący ponosi koszty dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki oraz sposobu płatności.

§ 20. 1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy.

2. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby lub taśmy są zerwane, Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczającego winien sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia sprawy.

3. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy jej odbiorze, może mieć wpływ na negatywny wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy kradzieży towaru w czasie dostawy.

V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU I

PROCEDURA REKLAMACJI

GWARANCJA

Rodzaj i czas trwania gwarancji jest określony w opisie przedmiotu:

Gwarancja producenta – realizowana bezpośrednio w serwisie producenta na podstawie dowodu zakupu.

Gwarancja serwisowa - realizowana bezpośrednio w wewnętrznych serwisach sklepu internetowego lub u naszych partnerów . 

Gwarancja producenta realizowana za pośrednictwem sklepu – realizowana w serwisie producenta natomiast reklamowany produkt musi zostać przesłany na adres naszego sklepu.

Koszty przesyłki w obie strony pokrywa serwis.

Klient ponosi koszty wysyłki towaru. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna.

Gwarancja sklepu – realizowana w serwisie współpracującym z naszym sklepem.

Klient ponosi koszty wysyłki towaru. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna.

§ 21. Zgłoszenia reklamacji można dokonać na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 22. 1. Strony umowy zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych, a Kupujący wyraża na to zgodę poprzez akceptację Regulaminu, konieczną dla skutecznego złożenia zamówienia.

2. Tylko Kupujący będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Prawo do rękojmi jest całkowicie wyłączone w przypadku zakupu towaru na firmę, dla osób niebędących konsumentami.

§ 23. 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji serwisowej, zobowiązując się do dokonania naprawy towaru lub jego wymiany we własnym zakresie i na własny koszt. Część towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta. Reklamowany towar posiadający gwarancję producenta wysyłany jest do producenta, który dokonuje jego naprawy lub wymiany. Każdorazowo rodzaj gwarancji jest wyraźnie wskazany w treści aukcji, na której Kupujący dokonuje zakupu towaru.

2. Na nowe w przypadku gwarancji serwisowej Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji serwisowej na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania zakupionego towaru Kupującemu. W razie sprzedaży rzeczy używanych gwarancja może być udzielona na okres krótszy, nie mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia wydania zakupionego towaru Kupującemu.

§ 24. 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji winien dostarczyć rzecz w sposób uprzednio ustalony ze Sprzedawcą, do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.

2. W przypadku gwarancji producenta Sprzedawca nie ma wpływu na czas trwania naprawy towaru w serwisie producenta. Wszelkie roszczenia z tytułu opóźnień w realizacji gwarancji serwisowej Kupujący winien kierować bezpośrednio do producenta.

3. Sprzedawca nie wydaje telefonów zastępczych na czas rozpatrywania reklamacji oraz czas pobytu aparatu telefonicznego w serwisie.

§ 25. 1. Roszczenie z tytułu gwarancji  zgłoszone bez podpisanej karty gwarancyjnej, bez dowodu zakupu oraz bez dołączonego opisu uszkodzenia towaru, nie będą uwzględnione i zostaną odsełane na koszt kupującego.

2. Żądając realizacji praw z tytułu gwarancji, Kupujący winien odesłać reklamowany towar na adres Sprzedawcy i dołączyć do niego podpisaną kartą gwarancyjną lub dowód zakupu oraz pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające: imię i nazwisko (nazwę firmy) Kupującego, adres zwrotny, numer kontaktowy, adres mailowy oraz stosunkowo szczegółowy opis wad towaru, z uwagi na którą go reklamuje.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.